REGULAMIN


§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Galerii officyna art & design dostępnego pod adresem www.officyna.eu.

2. Sklep internetowy działający pod adresem www.officyna.eu prowadzony jest przez Galerię officyna art & design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w Al. Jerozolimskich 107, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000557721, NIP 5223029114, kapitał zakładowy w pełni opłacony 70 000 PLN. e-mail: [email protected], nr telefonu +48 505 476 770 , +48 602 715 376.

3. Użytkownikiem, Kupującym jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
4. Przedsiębiorcą jest Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
5. Konsumentem jest Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z Przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Konto Użytkownika jest miejscem dostępnym dla Użytkowników Galerii po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiającym m.in. zamawianie Dzieła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
7. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, b. Włączoną obsługę Java Script, c. Aktywny adres e-mail.
8. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie www.officyna.eu.
9. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§. 2. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Galeria officyna art & design prowadzi komisową sprzedaż dzieł sztuk plastycznych (zwanych dalej Dziełami) za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.officyna.eu.

2. Sklep Internetowy www.officyna.eu umożliwia Klientom:

• składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w Sklepie Internetowym www.officyna.eu oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość,
• uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym www.officyna.eu.
3. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, i inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.officyna.eu kierowane przez Galerię do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
4. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.officyna.eu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
6. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przedpłata - przelew lub płatność elektroniczna za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez Sprzedawcę konto.
7. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia Umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

 

§. 3. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu.
3. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki: nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska osoby do kontaktu.
4. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
6. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi 14 dni.

 

§. 4. SPRZEDAŻ

1. Galeria prowadzi komisową sprzedaż Dzieł prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego www.officyna.eu. Stronami Umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.fficyna.eu są: Sprzedający oraz Kupujący.
2. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika). Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia Umowy sprzedaży musi zarejestrować się w Sklepie Internetowym, po dokonaniu rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika.
3. Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach internetowych Galerii nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach internetowych Galerii stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronach internetowych Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza dostępnego za pośrednictwem stron internetowych Galerii.
7. Galeria niezwłocznie potwierdza (za pomocą wiadomości e-mail) otrzymanie zamówienia Kupującego. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin roboczych od złożenia zamówienia, Galeria potwierdzi dostępność Dzieła do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

§. 5. Zwrot Towaru przez konsumenta/ odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od Umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru Klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z siedziby Galerii officyna art & design Sp. z o.o. lub innego miejsca uzgodnionego wcześniej z Klientem.
4. Zwrot rzeczy do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Konsument. Officyna art & design Sp. z o.o. nie zwraca Konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Galerię.
6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
7. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu m. in. do umów:

• o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. officyna art& design Sp. z o. o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.
9. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

data:
imię i nazwisko Konsumenta:
adres Konsumenta:
Informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Data odbioru towaru (od przewoźnika/punktu odbioru):
Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr:
Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie Sklepu Internetowego www.officyna.eu.
podpis Konsumenta (jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

10. Adres zwrot towaru:
Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.
e-mail: [email protected]


§. 6. PŁATNOŚCI

1. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej Umowy Sprzedaży.
2. Za zakupy w Galerii Kupujący można zapłacić w następujący sposób:
• Przelewem ON-LINE zabezpieczonym przez serwis PayU,
• Przelewem bankowym na rachunek Galerii officyna art & design,
Dane do przelewu: officyna art & design Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, nr konta: mBank 77 1140 2004 0000 3302 7569 9408.
• Przy odbiorze, czyli za pobraniem - w tym przypadku zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy,
• Kartą kredytową.
3. W przypadku zapłaty przelewem ON-LINE oraz przelewem bankowym Dzieło wysyłane jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku Galerii officyna art & design.
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
5. W przypadku płatności kartą kredytową Dzieło wysyłane jest po dokonaniu płatności.

 

§. 7. DANE OSOBOWE

1. Galeria zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego www. officyna.eu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Operator Sklepu Internetowego zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy Galerii.
6. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem Umowy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu Internetowego usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.§. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kontaktach z Klientem, Galeria korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).
2. Galeria ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. Galeria ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
4. Galeria informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.04.25 ze zm.).
5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Galeria officyna art& design Sp. z o.o. nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego Sklepu Internetowego www.officyna.eu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
8. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.officyna.eu.
9. Regulamin Sklepu Internetowego www.officyna.eu nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).